1. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj - Společná zemědělská politika

poslední aktualizace: 27.3.2024

 

 

Základní informace k výzvě:

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci Intervence 52.77 - LEADER

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 2021–2027


Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Zápis z jednání Programového výboru

Pozvánka na jednání Programového výboru

Zápis z jednání Výběrové komise

Pozvánka na jednání Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí v rámci 1. Výzvy


Termín vyhlášení výzvy:                   13. 5. 2024

Termín příjmu žádostí:                     od 13. 5. 2024 do 12. 6. 2024

Termín registrace na RO SZIF:        15. 7. 2024   

 

Místo podání žádostí: Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Upozornění: Žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis. Elektronické podepsání je určeno pro MAS (pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před podáním na RO SZIF).

 

Adresa kanceláře: MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová (konzultace probíhají v době trvání příjmu Žádostí o dotaci na MAS vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat)

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD pro období 2021-2027.

 

Kontaktní údaje:                   Bc. Kateřina Niklfeldová

                                                   niklfeldova@havlickuvkraj.cz

                                                   +420 722 945 540; 561 116 138

                                                

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků - aktivita a) Zemědělské podnikání, b, Zpracování a uvádění na trh produktů.

Celková výše dotace pro Výzvu č. 1 je 8 000 000 ,- Kč

 

Dokumentace k výzvě

Výzva č. 1: Společná zemědělská politika

Odkaz na výzvu na webu SZIF: https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-brno?ino=0&portalAction=detail&ji=1000360350

Vypsaná Fiche:

(Pro zobrazení Fiche je třeba její stažení do PC)

 

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Pravidla pro žadatele – Intervence 52.77 – LEADER

Způsob výběru projektů na MAS

Interní postupy SR SZP (Strategického rámce Společné zemědělské politiky) 2023-2027

Čestné prohlášení o nepodjatosti / Etický kodex

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup pro doložení příloh a aktualizaci Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

 

Příručka pro podání formuláře Identifikace příjemců dotací přes Portál farmáře SZIF

 

Veškeré informace ohledně (Pravidel pro publicitu, Finančního zdraví, Definice malých a středních podniků, Veřejných zakázek a Střetu zájmů) jsou uvedeny v sekci “Ke stažení” zde: https://www.szif.cz/cs/szp23-info.

 

Dokumenty k hlášení o změnách

Zjednodušený postup hlášení o změnách

Podrobný postup hlášení o změnách

 

Dokumenty k podání Žádosti o platbu

Postup podání Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o platbu přes Portál farmáře

 

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář k výzvě 23. 5. 2024

Pozvánka na seminář k výzvě 28. 5. 2024

Prezentace ze semináře

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: