3. výzva MAS Havlíčkův kraj - OP TAK - Technologie pro MAS

poslední aktualizace: 2.5.2024

OTEVŘENÁ VÝZVA !!!

 

 

Základní informace k výzvě:


Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                                       2. 5. 2024, 8:00 hodin 

Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)                    2. 5. 2024, 13:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)                   3. 6. 2024, 13:00 hodin


 

Dokumentace výzvy:

Text výzvy

Formulář projektového záměru

Formulář žadatel převede do formátu pdf a elektronicky podepíše. Projektový záměr vč příloh je zaslán na email: optak@havlickuvkraj.cz. Žadatel uvede do předmětu e-mailu číslo a název výzvy, do které podává projektový záměr. 

Kritéria hodnocení

Směrnice MAS pro realizaci Programového rámce OP TAK 2021-2027, verze 02

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne na:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

 

Jednací řády Výběrové komise a Programového výboru najdete na:

https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/organy-mas/organy-mas

 

Kontrolní listy k výzvě - VZORY:

Kontrolní list - formální náležitosti a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení

 

Seminář pro žadatele:

Záznam ze semináře API: https://www.youtube.com/watch?v=KA3BOha3SwY

Konzultace probíhají individuálně, na základě předchozí domluvy.

 

Kontaktní údaje:

Ing. Hana Chlubnová, chlubnova@havlickuvkraj.cz, 561 116 138 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: