Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-27

Naše MAS obdržela začátkem července roku 2023 Akceptační dopis, na základě kterého vyhlásila 1. výzvu z tohoto programu (srpen - září 2023).

V současné době připravujeme vyhlášení 2. výzvy z tohoto operačního programu (listopad - prosinec 2023). Doporučujeme vždy konzultovat Váš projetkový záměr (viz kontakty níže).

 

Alokace (CZV) = 9.020.000,- Kč (50 % dotace = 4.510.000,- Kč, 50 % vlastní podíl = 4.510.000,- Kč)

Žadatel: MSP = malé a střední podniky (1-249 zaměstnanců)

Dotace: 50 %

Max. možné způsobilé výdaje: 2. mil. Kč

 

Důležité dokumenty a odkazy:

Harmonogram plánovaných výzev z OP TAK na rok 2023

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce OP TAK, verze 01

Nadřazená výzvy ŘO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

Souhlasné stanovisko MAS - šablona

Metodika - paušální financování (OP TAK)

 

Kontaktní osoba za MAS Havlíčkův kraj:

Ing. Hana Chlubnová, email: chlubnova@havlickuvkraj.cz , mobil: 739 626 612

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vazba na specifický cíl OP TAK:

2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst

Vazba na opatření Strategického rámce SCLLD:

1.1.2. Podpora modernizace výroby, zavádění SMART technologií

 

Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: