Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-27

Pokud máte zájem podat svůj projektový záměr do výzvy MAS Havlíčkův kraj - OP TAK, prosím vyplňte si dotazník a pošlete jej spolu se 2 cenovými nabídkami na adresu: chlubnova@havlickuvkraj.cz

Od 1. 4. 2024 byla navýšena alokace MAS a v této souvislosti byl aktualizován Harmonogram výzev na rok 2024.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alokace (CZV) = 9.020.000,- Kč (50 % dotace = 4.510.000,- Kč, 50 % vlastní podíl = 4.510.000,- Kč)

Dne 1. 4. 2024 alokace MAS navýšena o 310.000,- Kč

Žadatel: MSP = malé a střední podniky (1-249 zaměstnanců)

Dotace: 50 %

Max. možné způsobilé výdaje: 2. mil. Kč

Seminář - záznam: https://www.youtube.com/watch?v=KA3BOha3SwY

 

Důležité dokumenty a odkazy:

Harmonogram plánovaných výzev z OP TAK na rok 2024 - aktualizace 29. 4. 2024

Harmonogram plánovaných výzev z OP TAK na rok 2024

Harmonogram plánovaných výzev z OP TAK na rok 2023

 

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce IROP 2021-2027, verze 02- platná verze od 13. 2. 2024

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce OP TAK, verze 01

 

Nadřazená výzvy ŘO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

Souhlasné stanovisko MAS - šablona

Metodika - paušální financování (OP TAK)

 

Kontaktní osoba za MAS Havlíčkův kraj:

Ing. Hana Chlubnová, email: chlubnova@havlickuvkraj.cz , mobil: 739 626 612

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vazba na specifický cíl OP TAK:

2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst

Vazba na opatření Strategického rámce SCLLD:

1.1.2. Podpora modernizace výroby, zavádění SMART technologií

 

Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: