Integrovaný regionální operační program 2021-27

Integrovaný regionální operační program 2021 -2027 (CLLD)

(IROP 2021-2027)

Alokace MAS Havlíčkův kraj pro programové období 2021 – 2027 je 39.097.698,- Kč (příspěvek EU), přičemž tato částka je rovna 70 % z celkové alokace. Tuto částku musí naše MAS vyčerpat do milníku (6/2025). Na tuto částku má naše MAS vydaný akceptační dopis.

Dalších 30 % alokace (16.756.157, Kč) musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní cca 39 mil. Kč, což je částka = příspěvek EU. Dotace je v CLLD vždy 95 % (obce PR 80 %, obce MRR = 95 %).

 

OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ VÝZVY NALEZNETE ZDE

V současné době jsou všechny výzvy uzavřeny a vyhodnoceny. Žadatelé své projetkové záměry přepracovávájí do systému ISKP 21 +.

V roce 2024 bude otevřena 7. výzva na Veřejná prostranství, ale pro obce Pardubického kraje. Další výzvy budou vyhlášeny až v roce 2025, kdy by měla naše MAS obdržet další finanční prostředky (30 % alokace) a také v tomto roce budeme mít možnost přesouvat finanční prostředky, které nebyly vyčerpány.

---------------------------------------------------------------------------------

PODPOROVANÉ OBLASTI/OPATŘENÍ:

Při kliknutí na dané opatření se dostanete na výzvu ŘO (specifická pravidla, přílohy atp.).

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj na rok 2024 pro IROP 2021 - 2027 - aktualizace k 29. 4. 2024

Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj na rok 2024 pro IROP 2021 - 2027

Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj na rok 2023 pro IROP 2021 -2027 - aktualizace

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce IROP 2021-2027, verze 02- platná verze od 13. 2. 2024

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce IROP 2021-2027, verze 01 - neplatná verze

Generátor povinné publicity je nově dostupný zde: https://publicita.dotaceeu.cz/


 

  • Po území MAS proběhly komunitní jednání (kulaté stoly) k plánovaným výzvám z IROP 2021-2027:

Kulatý stůl IROP 2 - středa 24. 5. 2023 od 13.00 h, Svratka

Kulatý stůl IROP 2 - čtvrtek 25. 5. 2023 od 15.00 h, Nové Veselí

Kulatý stůl IROP 2 - úterý 30. 5. 2023 od 14.00 h, Ždírec nad Doubravou

Kulatý stůl IROP 2 - středa 31. 5. 2023 od 13.00 h, Žižkovo Pole

Kulatý stůl IROP 2 - úterý 13. 6. 2023 od 15.00 h, Karlov (jednání se uskuteční v rámci Valné hromady Subregionu Velké Dářko)

Setkání obcí Pardubického kraje, které budou čerpat prostředky v odlišné výzvě, proběhlo dne 12. 6. 2023 od 10.00 h ve Svratouchu.

Pozvánky byly rozeslány všem zástupcům obcí emailem.

Pokud se nebude moci starosta dostavit, může pověřit jinou osobu.

Po domluvě (emailem) je také možnost sjednat si individuální setkání. V rámci jednotlivých výzev na výše uvedená opatření/oblasti budou také probíhat semináře pro žadatele.


Finanční plán v jednotlivých letech:

rok 2023 = 30.000.000,- Kč

rok 2024/2025 = 9.097.698,- Kč

K milníku musí být vyčerpáno = 39.097.698,- Kč (příspěvek EU)

Finanční plán po jednotlivých opatřeních/oblastech:

  •  vzdělávání = 9.100.000,- Kč
  •  hasiči = 12.847.100,- Kč
  •  veřejná prostranství = 7.000.000,- Kč
  •  doprava = 4.550.000,- Kč
  •  sociální služby = 5.600.598,- Kč

Informace o postupu hodnocení a kritériích věcného hodnocení a kritériích závěrečného ověření způsobilosti:

Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr. Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů po dobu cca 2 měsíců. Vzor projektového záměru bude zveřejněn s výzvami MAS. Projektové záměry budou odevzdávány/podávány na MAS prostřednictvím emailu (projektový záměr bude opatřen elektronickým podpisem žadatele).

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzován Výběrovou komisí MAS Havlíčkův kraj dle kritérií věcného hodnocení (bodové hodnocení dle nastavených preferenčních kritérií). Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou.

Následuje výběr projektových záměrů Programovým výborem. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Havlíčkův kraj. Stanovisko bude vydáno na dobu 60 kalendářních dní. Do té doby musí žadatel podat plnou žádost přes MS21+.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti.

 

Kontaktní osoba za MAS Havlíčkův kraj:

Ing. Hana Chlubnová, email: chlubnova@havlickuvkraj.cz , mobil: 739 626 612

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: