Výzva č. 6: Program rozvoje venkova

poslední aktualizace: 30.1.2020

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s Programovým rámcem PRV CLLD

schváleným Ministerstvem Zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Název SCLLD: Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020Termín vyhlášení výzvy:        11. února 2020

Termín příjmu žádostí:           od 11. února 2020 do 12. března 2020                                                                                                                           podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá                                                                                               zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 30. dubna 2020

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny Po - Čt 8:00 – 16:00 a Pá 8:00 – 14:00 hodin, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Adresa kanceláře: MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

 

Územní vymezení:                  Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Havlíčkův kraj, pro                                                                                   které je schválena SCLLD.

 

Kontaktní údaje:                    Jaroslava Hájková, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

                                                    hajkova@havlickuvkraj.cz

                                                   +420 774 420 913; 561 116 138

                                                    Jitka Škaredová, manažer MAS

                                                    skaredova@havlickuvkraj.cz

                                                    561 116 138

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše alokace pro 6. Výzvu je 2.942.159,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 7 a 12.


 

TEXT VÝZVY: Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj Program rozvoje venkova


 

Vypsané Fiche:

(Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC)


 

Semináře:


 

Dokumenty k výzvě:

Dokumenty k Hlášení o změnách:

Dokumenty k výběrovému zadávacímu řízení:

Dokumenty k Žádosti o platbu:

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: