Výzva č. 3: Program rozvoje venkova

 

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s.  vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s Programovým rámcem PRV CLLD

schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD:    Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020


Zápis z jednání Programového výboru ze dne 23. 9. 2019 po přebodování projektů

Seznam vybraných a nevybraných žádostí po přebodování projektů

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 11. 9. 2019 - po přebodování 

Pozvánka na jednání Programového výboru 23. 9. 2019

Pozvánka na jednání Výběrové komise 11. 9. 2019

Seznam vybraných a nevybraných žádostí podaných do 3. výzvy MAS z PRV

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 5. 3. 2019

Zápis z jednání Výběrové komise

Pozvánka na jednání Programového výboru (5. 3. 2019)

Pozvánka na jednání Výběrové komise (28. 2. 2019)

Seznam přijatých žádostí 


Termín vyhlášení výzvy:              7. ledna 2019

Termín příjmu žádostí:                od 28. ledna 2019 do 12. února 2019

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF:    12. března 2019 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny Po - Čt 8:00 – 16:00 a Pá 8:00 – 14:00 hodin, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Adresa kanceláře: MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

Územní vymezení:  Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Havlíčkův kraj, pro které je schválena SCLLD.


Text výzvy:  3. výzva MAS Havlíčkův kraj PRV 2018 


Vypsané Fiche:

(Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC)


Dokumenty k výzvě

 


Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Podrobný postup k zadávání veřejných zakázek naleznete na adrese: http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: