Výzva č. 12: Program rozvoje venkova

poslední aktualizace: 14.2.2023

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD

schváleným Ministerstvem zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

Výzva MAS č. 12 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Název SCLLD: Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020Termín vyhlášení výzvy:                  16. 2. 2023

Termín příjmu žádostí:                     od 16. 2. 2023 do 21. 3. 2023

                                                                 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes                                                                   Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF:         3. 5. 2023     

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny Po – Čt 8:00 – 16:00 a Pá 8:00 – 14:00, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Adresa kanceláře: MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

 

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Kontaktní údaje:                   Kateřina Niklfeldová

                                                   niklfeldova@havlickuvkraj.cz

                                                   +420 722 945 540; 561 116 138

                                                   Jaroslava Hájková, vedoucí pracovník pro SCLLD

                                                   hajkova@havlickuvkraj.cz

                                                   +420 774 420 913; 561 116 138

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 12. výzvu je 907 888,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 15.


TEXT VÝZVY: Výzva č. 12 MAS Havlíčkův kraj Program rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2022


Vypsaná Fiche:

(Pro zobrazení Fiche je třeba její stažení do PC)

Fiche č. 15 - Živá obec
Fiche č. 15 (ve formátu PDF)


Semináře:

Prezentace k semináři

Pozvánka na seminář k 12. výzvě


Dokumenty k výzvě:

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře
Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SFIZ
Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci
Pravidla pro žadatele 19.2.1
Interní postupy PRV MAS Havlíčkův kraj
Etický kodex pro PRV
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o dotaci z PRV
Metodika výpočtu finančního zdraví
Výpočet finančního zdraví
Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
Praktický příklad pro ilustraci vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
Zjednodušený postup pro doložení průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF - Prohlášení o kategorii podniku
Příručka pro publicitu PRV
Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení:

Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Nejčastější dotazy k veřejným zakázkám
Seznam dokumentace z VŘ (mimo režim zákona)
Cenový marketing, časté chyby, příklad dobré praxe
Tabulka cenového marketingu - doporučený vzor

Dokumenty k Hlášení o změnách:

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách
Zjednodušený postup pro podání Hlášení o změnách

Dokumenty k Žádosti o platbu:

Podání Žádosti o platbu
Doplnění Žádosti o platbu

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: