Výzva č. 10: Program rozvoje venkova

poslední aktualizace: 9.2.2022

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD

schváleným Ministerstvem zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

Výzva MAS č. 10 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Název SCLLD: Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020


Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci 10. Výzvy

Zápis z jednání Programového výboru (15. 9. 2022)

Pozvánka na jednání Programového výboru (15. 9. 2022)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci 10. Výzvy - po přebodování projektu

Zápis z jednání Programového výboru (15. 9. 2022) - po přebodování projektu

Pozvánka na jednání Programového výboru (15. 9. 2022)

Zápis z jednání Výběrové komise (15. 9. 2022) - po přebodování projektu

Pozvánka na jednání Výběrové komise (15. 9. 2022)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci 10. Výzvy

Zápis z jednání Programového výboru (11. 5. 2022)

Pozvánka na jednání Programového výboru (11. 5. 2022)

Zápis z jednání Výběrové komise (3. 5. 2022)

Pozvánka na jednání Výběrové komise (3. 5. 2022)

Seznam přijatých žádostí v rámci 10. Výzvy


Termín vyhlášení výzvy:               24. 2. 2022

Termín příjmu žádostí:                 od 24. 2. 2022 do 28. 3. 2022

                                                            - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes                                                                    Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF:     25. 5. 2022

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny Po – Čt 8:00 – 16:00 a Pá 8:00 – 14:00, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Adresa kanceláře: MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

 

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Kontaktní údaje:                  Kateřina Niklfeldová

                                                  niklfeldova@havlickuvkraj.cz

                                                   +420 722 945 540; 561 116 138

                                                   Jaroslava Hájková, vedoucí pracovník pro SCLLD

                                                   hajkova@havlickuvkraj.cz

                                                   +420 774 420 913; 561 116 138

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 10. výzvu je 13 312 849,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 4, 11 a 15.


TEXT VÝZVY: Výzva č. 10 MAS Havlíčkův kraj Program rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2021


Vypsané Fiche:

(Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC)


Semináře:

Prezentace k semináři (Fiche 15)

Prezentace k semináři (Fiche 2, 4, 11)

Pozvánka na seminář k 10. výzvě (Fiche 15)

Pozvánka na seminář k 10. výzvě (Fiche 2, 4, 11)


Dokumenty k výzvě:

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře
Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SFIZ
Postup pro doplnění Žádosti o dotaci
Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci
Pravidla pro žadatele 19.2.1
Interní postupy PRV MAS Havlíčkův kraj
Etický kodex pro PRV
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o dotaci z PRV
Metodika výpočtu finančního zdraví
Výpočet finančního zdraví
Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
Praktický příklad pro ilustraci vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
Zjednodušený postup pro doložení průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF - Prohlášení o kategorii podniku
Příručka pro publicitu PRV
Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Dokumenty k Hlášení o změnách:

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách
Zjednodušený postup pro podání Hlášení o změnách

Dokumenty k výběrovému zadávacímu řízení:

Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Seznam dokumentace z výběrového řízení k zadávání zakázek mimo režim zákona

Dokumenty k Žádosti o platbu:

Podání Žádosti o platbu
Doplnění Žádosti o platbu

Tabulka cenového marketingu - doporučený vzor

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: