Výzva č. 3 MAS Havlíčkův kraj OPŽP – výsadba dřevin

poslední aktualizace: 25.9.2019

Datum vyhlášení výzvy: 25. 9. 2019 15:00 hod.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019 15:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 17. 12. 2019 20:00 hod.


Můžete žádat na tyto typy projektů:
výsadby na nelesní půdě na území CHKO zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč
Maximální výše způsobilých realizačních výdajů činí 6 556 610 Kč
 
Kontaktní osoba pro výzvu MAS Havlíčkův kraj: Ing. Yvona Jandová, jandova@havlickuvkraj.cz, tel.: 561 110 570

 

Semináře pro žadatele:


Text výzvy a přílohy:


Navazující dokumentace: 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: