Výzva č. 2 MAS Havlíčkův kraj – OPŽP - Výsadba dřevin

poslední aktualizace: 12.11.2018

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 26. 6. 2019

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 5. 6. 2019

Pozvánka na jednání Výběrové komise (5. 6. 2019)

Seznam přijatých projektů_2.výzva OPŽP


Datum vyhlášení výzvy MAS: 12. 11. 2018 9:00 h

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 11. 2018 9:00 h

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2019 16:00 h


Můžete žádat na tyto typy projektů:
výsadby na nelesní půdě zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
     

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč
  • Maximální výše způsobilých realizačních výdajů činí 7 580 000 Kč
     

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Havlíčkův kraj: Ing. Hana Chlubnová, chlubnova@havlickuvkraj.cz, tel.: 739 626 612

 

Semináře pro žadatele:


Text výzvy a přílohy:


Navazující dokumentace: 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: