Výzva č. 1: MAS Havlíčkův kraj – OPŽP- Výsadba dřevin

poslední aktualizace: 23.2.2018

 

Žádosti  přijímáme do: 15. 5. 2018, 20:00 h


Můžete žádat na tyto typy projektů:

výsadby na nelesní půdě zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,

 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč
  • Maximální výše způsobilých realizačních výdajů činí 7 580 000 Kč

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Havlíčkův kraj: Ing. Hana Půžová, puzova@havlickuvkraj.cz, tel.: 739 626 612

Pozvánka na seminář pro žadatele 25. 4. 2018

 


Text výzvy a přílohy:

Výzva č.1 - MAS Havlíčkův kraj - OPŽP - Výsadba dřevin

Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce výzvy

Příloha č. 2 - Informace hodnocení projektů

Příloha č. 3 - Seznam doporučených autochtonních dřevin

Příloha č. 4 - Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č. 5 - Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, řežijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

Příloha č. 6 - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: