Výzva č. 4 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2

poslední aktualizace: 26.3.2018

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 274 93 245, (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu č. 4 MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Název výzvy MAS: Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2. Veškeré informace naleznete v přílohách tohoto dokumentu. 

Prioritní osa:               2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:      2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl: 2.3.1   Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:       03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                      26. 3. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:              26. 3. 2018, v 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             30. 4. 2018 ve 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021

Konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme v kanceláři MAS na adrese: Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

Kontaktní údaje: Ing. Hana Půžová, puzova@havlickuvkraj.cz; pevná linka 561 110 570

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě!

 

Zápis z jednání Výběrové komise

Hodnotící tabulka k projektu

Pozvánka na jednání Výběrové komise 

Pozvánka na seminář pro žadatele 19. 4. 2018

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: