Výzva č. 9 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2

poslední aktualizace: 27.11.2019

 

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 274 93 245, (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Název výzvy MAS: 

Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2 SCLLD. Veškeré informace naleznete v přílohách tohoto dokumentu.

Prioritní osa:               2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:      2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl: 2.3.1     Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:       03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 

Zápis z jednání Programového výboru + Příloha k zápisu

Seznam přijatých projektů

Pozvánka na jednání Výběrové komise 30. 1. 2020

Zápis z Výběrové komise

Pozvánka jednání Programového výboru 19. 2. 2020

 


 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                         27. 11. 2019, 8.00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:               27. 11. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             31. 12. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

 

Konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme v kanceláři MAS na adrese: Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

Kontaktní údaje: 

Ing. Yvona Jandová, jandova@havlickuvkraj.cz, pevná linka 561 110 570

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě!

 

Semináře pro žadatele:

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele 5. 12. 2019

 

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: