Havlíčkův kraj, o.p.s.
Nepřehlédněte:
Aktuální výzvy - DOTACE
publicita

Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2

poslední aktualizace: 17.9.2018

 

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 274 93 245, (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Název výzvy MAS: 

Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2 SCLLD. Veškeré informace naleznete v přílohách tohoto dokumentu.

Prioritní osa:               2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:      2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl: 2.3.1   Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:       03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                         17. 09. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:               17. 09. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             28. 12. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

 

Konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme v kanceláři MAS na adrese: Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

Kontaktní údaje: 

Jaroslava Hájková, hajkova@havlickuvkraj.cz, 774 420 913

Ing. Hana Chlubnová, chlubnova@havlickuvkraj.cz; pevná linka 561 110 570

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě!

 

Semináře pro žadatele: 

 

 

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: