Výzva č. 2: OPZ Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel

V současné době je Výzva č. 2 uzavřená. Do Výzvy nebyl přijat žádný projekt.

 

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 274 93 245, (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu č. 2 MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Název výzvy MAS: Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2. Veškeré informace naleznete v přílohách tohoto dokumentu. 

Prioritní osa:               2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:      2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl: 2.3.1   Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:       03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                      5. 4. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:               5. 4. 2017, v 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             18. 5. 2017 ve 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2020

Konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme v kanceláři MAS na adrese: Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

Kontaktní údaje: Jaroslava Hájková, hajkova@havlickuvkraj.cz; tel. 561 116 138, mobil 774 420 913

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě!

Termíny seminářů k Výzvě č. 2: 27. 4. a 3. 5. 2017 v Radostíně nad Oslavou a ve Ždírci nad Doubravou. Bližší informace naleznete v přiložených pozvánkách.

 

 

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: