Informace k IROP

Programový rámec IROP SCLLD MAS Havlíčkův kraj 2014 - 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) může být realizován v Prioritní ose 4. Tato prioritní osa podporuje aktivity ze specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z prioritních os 1, 2 a 3. Programový rámec naší Integrované strategie naleznete zde.

Harmonogram výzev IROP MAS Havlíčkův kraj pro rok 2021 naleznete zde.

Harmonogram výzev IROP MAS Havlíčkův kraj pro rok 2020 naleznete zde.

Harmonogram výzev IROP MAS Havlíčkův kraj pro rok 2019 naleznete zde.

Harmonogram výzev IROP MAS Havlíčkův kraj pro rok 2018  naleznete zde.

Harmonogram výzev IROP MAS Havlíčkův kraj k 31. 5. 2017 naleznete zde.

Vyhlášené výzvy nalezete v sekci Aktuální výzvy - DOTACE.

V přípravné fázi jsou další výzvy:

  • Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržetelných forem dopravy
  • Podpora sociálních služeb

Interní postupy MAS pro operační program IROP zde.

 

Obecná pravidla, nadřazené výzvy

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, tato pravidla naleznete zde.

 

Základní informace o IROP:

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Integrovaného regionálního operačního programu. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do těchto specifických cílů IROPu:

specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (bezpečná doprava, cyklodoprava, terminály)
specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof („hasiči“)
specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (infrastruktura pro sociální služby, infrastruktura pro komunitní centra, sociální bydlení)
specifický cíl 2.2 – Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
specifický cíl 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci IROP v SCLLD MAS Havlíčkův Kraj

Informace k IROP naleznete zde

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: