Projekt „Realizace CLLD - MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.“

Projekt "Realizace CLLD - MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. - I." reg. č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000150 

 

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc. 

 

 

Realizace CLLD - MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. - I.

CZ.07.02.01/00/22_003/0000150

Cíl projektu: Zajištění činnosti MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. Příprava a řízení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. pro programové období 2021 - 2027. Realizace aktivit vedoucích k naplnění SCLLD, implementace a animace strategie (zejména administrace výzev a projektů, zpracování interních postupů, monitorování a evaluace). Součástí projektu je rovněž animace území.

 

Projekt "Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj II." reg. č.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011783

 

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj II.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011783

Popis projektu:
Projekt na podporu Provozních a animačních nákladů na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území místní akční skupiny (MAS) Havlíčkův kraj je projektem administrativy a animace místní akční skupin zajišťující procesy řízení, provádění a organizaci administrativních postupů, realizaci animačních aktivit, hodnocení činnosti místní akční skupiny a formy spolupráce mezi místními akčními skupinami na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím strategie MAS Havlíčkův kraj na období
2020–2023.


Cíle projektu:
Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2020 - 2023, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje. Dokument má jeden globální cíl, který je dále rozveden do 5 specifických cílů a
ty se dále člení na 50 opatření a některá opatření jsou podrobněji rozdělena do podopatření.

Hlavním cílem projektu je zajistit úspěšnou a hladkou realizaci SCLLD MAS Havlíčkův kraj prostřednictvím jednoznačně definované organizační struktury a nastavení rozhodovacích a kontrolních mechanismů MAS Havlíčkův kraj, včetně zajištění nezbytné propagace a publicity činnosti místní akční skupiny, podpory a posilování místního partnerství a realizace spolupráce uvnitř MAS, dále pak na národní i mezinárodní úrovni, to vše za účelem zvýšení kvality života ve venkovské oblasti a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Vedle realizovaných výzev, při kterých budou vybírány projekty k realizaci SCLLD MAS Havlíčkův kraj ve vztahu k dotčeným operačním programům a Programu rozvoje venkova, bude cílů projektu podporujícího činnost MAS Havlíčkův kraj dosahováno prostřednictvím animačních aktivit, tj. realizací školení (zejména školení pro žadatele v rámci připravovaných a vyhlášených výzev), seminářů, workshopů a konferencí pro partnery, zástupce soukromé a veřejné sféry nebo širokou veřejnost z řad subjektů nebo jedinců z územní působnosti MAS. Vedle realizace akcí bude animace strategie zajišťována dostupnými prostředky a aktivitami publicity a prezentace - vydávání tiskovin MAS, provoz webových stránek, vydávání tiskových zpráv, článků, účastí na akcích pro veřejnost atd.

Výsledky projektu:
Výsledkem projektu je komplexní zajištění provozních činností MAS Havlíčkův kraj za účelem naplňování cílů a priorit SCLLD, včetně evaluace a monitoringu, zejména prostřednictvím vyhlašování výzev k příjmu žádostí o podporu, provádění hodnocení a výběru projektů v území MAS Havlíčkův kraj spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně provádění kontroly realizovaných projektů, zajištění animace SCLLD, zejména prostřednictvím propagačních aktivit a seminářů pro žadatele a příjemce, provádění animace škol a školských zařízení v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Projekt „Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj“, reg. č.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001608

 

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

 

Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001608

Popis projektu:
Projekt na podporu Provozních a animačních nákladů na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území místní akční skupiny (MAS) Havlíčkův kraj je projektem administrativy a animace místní akční skupin zajišťující procesy řízení, provádění a organizaci administrativních postupů, realizaci animačních aktivit, hodnocení činnosti místní akční skupiny a formy spolupráce mezi místními akčními skupinami na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím strategie MAS Havlíčkův kraj na období 2014–2020.
 
Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje. Dokument má jeden globální cíl, který je dále rozveden do 5 specifických cílů a ty se dále člení na 50 opatření a některá opatření jsou podrobněji rozdělena do podopatření.

Hlavním cílem projektu je zajistit úspěšnou a hladkou realizaci SCLLD MAS Havlíčkův kraj prostřednictvím jednoznačně definované organizační struktury a nastavení rozhodovacích a kontrolních mechanismů MAS Havlíčkův kraj, včetně zajištění nezbytné propagace a publicity činnosti místní akční skupiny, podpory a posilování místního partnerství a realizace spolupráce uvnitř MAS, dále pak na národní i mezinárodní úrovni, to vše za účelem zvýšení kvality života ve venkovské oblasti a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí. 
 
Vedle realizovaných výzev, při kterých budou vybírány projekty k realizaci SCLLD MAS Havlíčkův kraj ve vztahu k dotčeným operačním programům a Programu rozvoje venkova, bude cílů projektu podporujícího činnost MAS Havlíčkův kraj dosahováno prostřednictvím animačních aktivit, tj. realizací školení (zejména školení pro žadatele v rámci připravovaných a vyhlášených výzev), seminářů, workshopů a konferencí pro partnery, zástupce soukromé a veřejné sféry nebo širokou veřejnost z řad subjektů nebo jedinců z územní působnosti MAS. Vedle realizace akcí bude animace strategie zajišťována dostupnými prostředky a aktivitami publicity a prezentace - vydávání tiskovin MAS, provoz webových stránek, vydávání tiskových zpráv, článků, účastí na akcích pro veřejnost atd.  
 
Výsledky projektu:
Výsledkem projektu je komplexní zajištění provozních činností MAS Havlíčkův kraj za účelem naplňování cílů a priorit SCLLD, včetně evaluace a monitoringu, zejména prostřednictvím vyhlašování výzev k příjmu žádostí o podporu, provádění hodnocení a výběru projektů v území MAS Havlíčkův kraj spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně provádění kontroly realizovaných projektů, zajištění animace SCLLD, zejména prostřednictvím propagačních aktivit a seminářů pro žadatele a příjemce, provádění animace škol a školských zařízení v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: