Jak se stát členem?

PŘIHLÁŠKA ZA PARTNERA MAS HAVLÍČKŮV KRAJ o.p.s.

Podmínky pro přijetí partnera MAS Havlíčkův kraj

Místní akční skupina Havlíčkův kraj (MAS) je organizační složkou Společnosti a představuje partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na regionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD. MAS jako organizační složka nemá právní subjektivitu.

MAS má v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 nejvyšší orgán MAS (= Valná hromada), rozhodovací orgán MAS (= Programový výbor), výkonný orgán pro hodnocení projektů MAS (= Výběrovou komisi) a kontrolní orgán MAS (= Kontrolní a monitorovací výbor).

Jeden partner může být, kromě nejvyššího orgánu, členem pouze jednoho povinného orgánu (programový výbor, výběrová komise, kontrolní a monitorovací výbor).

Partneři

1. Partneři jsou přijímáni na základě rozhodnutí Programového výboru MAS. Partnerství je realizováno na základě partnerské smlouvy (Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci).

2. Minimální počet partnerů je 21.

3. Partnerem může být právnická i fyzická osoba soukromého i veřejného sektoru. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí prokazatelně na daném území působit. Za působení na daném území se považují aktivity směřující k rozvoji regionu MAS. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Programového výboru.

4. Dalšími podmínkami pro přistoupení partnera jsou:

a) předložení přihlášky,
b) seznámení se se Strategií MAS,
c) respektování Strategie území MAS a podílení se na jejím naplňování,
d) udělení souhlasu se zveřejněním jména, bydliště nebo sídla partnera, případně jiné partnerem určené adresy pro doručování, a identifikačního čísla v seznamu partnerů na webové stránce společnosti.

5. Partneři mají tato práva:

a) kandidovat na členství v orgánech MAS,
b) získávat pravidelně informace o dotacích, grantech,
c) na bezplatné konzultace a poradenskou činnost,
d) na obecně prospěšné služby zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností,
e) na publicitu v rámci webových stránek MAS,
f) na užití loga společnosti.

6. Partneři mají tyto povinnosti:

a) účastnit se jednání valné hromady,
b) poskytovat Společnosti prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj informace o vlastních projektech a aktivitách, které jsou nezbytné k vyhodnocování realizace strategie rozvoje území,
c) vykonávat funkce v orgánech MAS s oddaností, s potřebnými znalostmi a pečlivostí,
d) dodržovat vnitřní předpisy MAS, nezneužívat partnerství k prosazování svých zájmů, chovat se čestně vůči Společnosti i organizační složce,
e) zajišťovat publicitu MAS,
f) zaplatit jednorázový vstupní příspěvek ve výši 2 000 Kč.

7. Partnerství může být ukončeno na základě písemné žádosti partnera, nebo rozhodnutím Programového výboru v případě, že partner poškozuje dobré jméno Společnosti.

8. Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu se SCLLD. Povinností partnera je přihlásit se k zájmové skupině. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: