Orgány MAS

Zakladatelé společnosti svým rozhodnutím ze dne 8. 10. 2014 zřídili v rámci společnosti organizační složku s názvem Místní akční skupina Havlíčkův kraj  (dále jen "MAS"), která je místním partnerstvím dle Pravidel komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 

Základní strukturu MAS tvoří tyto orgány:

 • Valná hromada (nejvyšší orgán MAS tvořený všemi partnery)
 • Programový výbor (rozhodovací orgán MAS) 
 • Výběrová komise (výkonný orgán MAS pro hodnocení projektů)
 • Kontrolní a monitorovací výbor (kontrolní orgán MAS)

Činnost kanceláře zajišťují:

 • Vedoucí manažer MAS pro SCLLD
 • Manažer MAS/animace škol
 • Administrativní pracovník MAS

Kancelář MAS se nachází v Havlíčkově Borové, Havlíčkova ulice čp.67.

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS

Prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti

 

Valná hromada


Valnou hromadu tvoří všichni partneři MAS Havlíčkův kraj, přičemž veřejný sektor a ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně předseda programového výboru.

Složení valné hromady

Jednací řád

 

Programový výbor


Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Členové PV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů PV je tříleté, opětovné zvolení je možné. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů PV. Výbor je nejméně 6 členný.

Do kompetence PV patří zejména tyto činnosti: 

 • schvaluje svůj Jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, 
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady), 
 • schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
 • schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady),¨
 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; samotné
 • uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, 
 • schvaluje výzvy k podávání žádostí, 
 • schvaluje monitorovací ukazatele, 
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě doporučení Výběrové komise, vymezení zájmových skupin, 
 • svolává minimálně 1x ročně Valnou hromadu. 

Složení programového výboru:

Předseda: 

 • Mgr. Jan Marek, TATRAN Ždírec nad Doubravou, neziskový sektor

Členové PV: 

 • Ing. Milan Klement, Obec Pohled, veřejný sektor
 • František Mládek, Město Svratka, veřejný sektor
 • Ing. Martin Mrkos, ACCA, Město Žďár nad Sázavou, veřejný sektor
 • Jiří Kunc, SHR Jiří Kunc, Sklené, sourkomý sektor
 • Ing. Jiří Uchytil, Zemědělská akciová společnost Krucemburk a.s., soukromý sektor
 • Jiří Tlustoš, Agroskal, s.r.o. Křižánky, soukromý sektor
 • Dagmar Pálková, TJ Sokol Ostrov nad Oslavou, neziskový sektor 
 • Jan Moravec, SDH Krucemburk, neziskový sektor

Jednací řád Programového výboru

 

Výběrová komise


Výběrová komise je výkonný orgán pro hodnocení projektů, volený na období 1 roku (opakované zvolení je možné). Členové VK jsou voleni valnou hromadou ze subjektů, které na území prokazatelně působí. Na valné hromadě dne 25.4.2017 byla zvolena sedmičlenná výběrová komise. Výběrová komise hodnotí a provádí předvýběr projektů předložených jednotlivými žadateli v rámci výzev a předkládá výběr a pořadí projektů dle preferenčních kritérií ke schválení Programovému výboru.

Složení výběrové komise:

Předseda: 

 • Mgr. Martina Brychtová, ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, veřejný sektor

Členové VK: 

 • Mgr. Petr Sedlák, KINSKÝ Ždár a.s., soukromý sektor
 • Ing. Kateřina Navrátilová,  fyzická osoba podnikající
 • Ing. Dagmar Papáčková, Sdružení Krajina, neziskový sektor
 • Jiří Socha, Obec Svratouch, veřejný sektor
 • Jana Laštovičková Grygarová, Ateliér Zebra Velká Losenice, fyzická osoba podnikající
 • Jan Král, Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, neziskový sektor

Jednací řád Výběrové komise

 

Kontrolní a monitorovací výbor 


Kontrolní a monitorovací výbor MAS je kontrolním orgánem MAS. Členové KMV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná jiná zájmová skupina nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo je uplatněno i při skladbě KMV. Funkční období členů KMV je tříleté. Opětovná volba je možná. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů KMV. 

Složení kontrolního a monitorovacího výboru:

Předseda: 

 • Ludmila Němcová, Obec Douhá Ves, veřejný sektor 

Členové KMV:

 • Jan Orel, Svazek obcí Pooslaví, veřejný sektor 
 • MVDr. Markéta Frühbauerová, Jan Frühbauer - SHR Peršíkov, soukromý sektor 
 • Jan Matějka, Jan Matějka Ždírec nad Doubravou, soukromý sektor FOP
 • Jan Mládek, SK Svratka, soukromý sektor NNO
 • Tomáš Trávníček, TJ Sokol Krucemburk, soukromý sektor NNO
 • Josef Fabík, ŘK farnost Radostín nad Oslavou, soukromý sektor NNO

 Jednací řád kontrolního a monitorovacího výboru

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: