Orgány MAS a dokumenty

Zakladatelé společnosti svým rozhodnutím ze dne 8. 10. 2014 zřídili v rámci společnosti organizační složku s názvem Místní akční skupina Havlíčkův kraj  (dále jen "MAS"), která je místním partnerstvím dle Pravidel komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 

Základní strukturu MAS tvoří tyto orgány:

 • Valná hromada (nejvyšší orgán MAS tvořený všemi partnery)
 • Programový výbor (rozhodovací orgán MAS) 
 • Výběrová komise (výkonný orgán MAS pro hodnocení projektů)
 • Kontrolní a monitorovací výbor (kontrolní orgán MAS)

Činnost kanceláře zajišťují:

 • Vedoucí manažer MAS pro SCLLD
 • Manažer MAS/animace škol
 • Administrativní pracovník MAS

Kancelář MAS se nachází v Havlíčkově Borové, Havlíčkova ulice čp.67.

 

Valná hromada


Valnou hromadu tvoří všichni partneři MAS Havlíčkův kraj, přičemž veřejný sektor a ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně předseda programového výboru.

Složení Valné hromady (aktualizováno k 9. 6. 2020)

Složení Valné hromady (aktualizováno k 9. 4. 2019)

 

Programový výbor


Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Členové PV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů PV je tříleté, opětovné zvolení je možné. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů PV. Výbor je nejméně 6 členný.

Do kompetence PV patří zejména tyto činnosti: 

 • schvaluje svůj Jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, 
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady), 
 • schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
 • schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady),
 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 • uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, 
 • schvaluje výzvy k podávání žádostí, 
 • schvaluje monitorovací ukazatele, 
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě doporučení Výběrové komise, vymezení zájmových skupin, 
 • svolává minimálně 1x ročně Valnou hromadu. 

Složení Programového výboru:

Předseda: 

 • Mgr. Jan Marek, TATRAN Ždírec nad Doubravou, soukromý sektor, zájmová skupina: Vzdělávání a volný čas

Členové PV: 

 • Ing. Milan Klement, Obec Pohled, veřejný sektor, zájmová skupina: Veřejná správa
 • Ing. Petr Řádek, Město Svratka, veřejný sektor, zájmová skupina: Veřejná správa
 • Ing. Martin Mrkos, ACCA, Město Žďár nad Sázavou, veřejný sektor, zájmová skupina: Veřejná správa
 • Jiří Kunc, SHR Jiří Kunc, Sklené, soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
 • Tomáš Grygar, Zemědělská akciová společnost Krucemburk a.s., soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
 • Pavel Ronovský, Zemědělské družstvo Žižkovo Pole, soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
 • Dagmar Pálková, TJ Sokol Ostrov nad Oslavou, soukromý sektor, zájmová skupina: Vzdělávání a volný čas
 • Jan Moravec, SDH Krucemburk, soukromý sektor, zájmová skupina: Vzdělávání a volný čas

 

Složení Programového výboru od 11. 5. 2023

Složení Programového výboru od 9. 6. 2020

Složení Programového výboru od 9. 4. 2019

Složení Programového výboru od 17. 4. 2018

Složení Programového výboru od 25. 4. 2017

Složení Programového výboru od 24. 2. 2015

 

Výběrová komise


Výběrová komise je výkonný orgán pro hodnocení projektů volený na období 3 let (opakované zvolení je možné). Členové VK jsou voleni valnou hromadou ze subjektů, které na území prokazatelně působí. Komise je sedmičlenná. Výběrová komise hodnotí a provádí předvýběr projektů předložených jednotlivými žadateli v rámci výzev a předkládá výběr a pořadí projektů dle preferenčních kritérií ke schválení Programovému výboru MAS.

Složení Výběrové komise:

Předseda: 

 • Mgr. Martina Brychtová, ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, veřejný sektor, zájmová skupina: Veřejná správa

Členové VK: 

 • Mgr. Martina Schutová, fyzická osoba, soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání a cestovní ruch
 • Ing. Kateřina Navrátilová, fyzická osoba, soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
 • Miloslav Černý, fyzická osoba, soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
 • Jana Kaštánková, Obec Svratouch, veřejný sektor, zájmová skupina: Veřejná správa
 • Jana Laštovičková Grygarová, Ateliér Zebra Velká Losenice, fyzická osoba podnikající, soukromý sektor, zájmová skupina: Vzdělávání a volný čas
 • Jan Král, Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, soukromý sektor, zájmová skupina: Vzdělávání a volný čas

 

Složení Výběrové komise od 11. 5. 2023

Složení Výběrové komise od 8. 6. 2021

Složení Výběrové komise od 9. 6. 2020

Složení Výběrové komise od 27. 3. 2020

Složení Výběrové komise od 9. 4. 2019

Složení Výběrové komise od 17. 4. 2018

Složení Výběrové komise od 25. 4. 2017

Složení Výběrové komise od 14. 6. 2016

Složení Výběrové komise od 24. 2. 2015

Složení Výběrové komise od 15. 4. 2014

 

Kontrolní a monitorovací výbor 


Kontrolní a monitorovací výbor MAS je kontrolním orgánem MAS. Členové KMV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná jiná zájmová skupina nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo je uplatněno i při skladbě KMV. Funkční období členů KMV je tříleté. Opětovná volba je možná. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů KMV. 

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru:

Předseda: 

 • Ludmila Němcová, Obec Douhá Ves, veřejný sektor, zájmová skupina: Veřejná správa

Členové KMV:

 • Jiří Šikl, Svazek obcí Pooslaví, veřejný sektor, zájmová skupina: Veřejná správa
 • MVDr. Markéta Frühbauerová, Jan Frühbauer - SHR Peršíkov, soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí 
 • Jan Matějka, Jan Matějka Ždírec nad Doubravou, soukromý sektor FOP, zájmová skupina: Podnikání a cestovní ruch
 • Jan Mládek, SK Svratka, soukromý sektor NNO, zájmová skupina: Vzdělávání a volný čas
 • Tomáš Trávníček, TJ Sokol Krucemburk, soukromý sektor NNO, zájmová skupina: Vzdělávání a volný čas
 • Josef Fabík, ŘK farnost Radostín nad Oslavou, soukromý sektor NNO, zájmová skupina: Vzdělávání a volný čas

 

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru od 8. 6. 2021

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru od 9. 4. 2019

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru od 17. 4. 2018

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru od 25. 4. 2017

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru od 24. 2. 2015

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru od 15. 4. 2014

 

Dokumenty


Jednací řád Valné hromady od 10. 6. 2020

Jednací řád Valné hromady od 22. 9. 2015

Jednací řád Programového výboru od 29. 4. 2024

Jednací řád Programového výboru od 15. 12. 2020

Jednací řád Programového výboru od 17. 7. 2018

Jednací řád Výběrové komise od 29. 4. 2024

Jednací řád Výběrové komise od 15. 12. 2020

Jednací řád Výběrové komise od 17. 7. 2018

Jednací řád Kontrolního a monitorovacího výboru od 15. 12. 2020

Jednací řád Kontrolního a monitorovacího výboru od 28. 3. 2017

ETICKÝ KODEX IROP 2021 - 2027

Etický kodex IROP

Etický kodex PRV

Etický kodex OPZ

Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti IROP 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: