Orgány MAS

Zakladatelé společnosti svým rozhodnutím ze dne 8. 10. 2014 zřídili v rámci společnosti organizační složku s názvem Místní akční skupina Havlíčkův kraj  (dále jen "MAS"), která je místním partnerstvím dle Pravidel komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 

Základní strukturu MAS tvoří tyto orgány:

 • Valná hromada (nejvyšší orgán MAS tvořený všemi partnery)
 • Programový výbor (rozhodovací orgán MAS) 
 • Výběrová komise (výkonný orgán MAS pro hodnocení projektů)
 • Kontrolní a monitorovací výbor (kontrolní orgán MAS)

Činnost kanceláře zajišťují:

 • Vedoucí manažer MAS pro SCLLD
 • Manažer MAS/animace škol
 • Administrativní pracovník MAS

Kancelář MAS se nachází v Havlíčkově Borové, Havlíčkova ulice čp.67.

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS

Prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti

 

Valná hromada


Valnou hromadu tvoří všichni partneři MAS Havlíčkův kraj, přičemž veřejný sektor a ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně předseda programového výboru.

Složení valné hromady

Jednací řád - platný od 10. 6. 2020

Jednací řád - platný do 9. 6. 2020

 

Programový výbor


Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Členové PV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů PV je tříleté, opětovné zvolení je možné. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů PV. Výbor je nejméně 6 členný.

Do kompetence PV patří zejména tyto činnosti: 

 • schvaluje svůj Jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, 
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady), 
 • schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
 • schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady),¨
 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; samotné
 • uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, 
 • schvaluje výzvy k podávání žádostí, 
 • schvaluje monitorovací ukazatele, 
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě doporučení Výběrové komise, vymezení zájmových skupin, 
 • svolává minimálně 1x ročně Valnou hromadu. 

Složení programového výboru:

Předseda: 

 • Mgr. Jan Marek, TATRAN Ždírec nad Doubravou, soukromý sektor

Členové PV: 

 • Ing. Milan Klement, Obec Pohled, veřejný sektor
 • František Mládek, Město Svratka, veřejný sektor
 • Ing. Martin Mrkos, ACCA, Město Žďár nad Sázavou, veřejný sektor
 • Jiří Kunc, SHR Jiří Kunc, Sklené, soukromý sektor
 • Ing. Jiří Uchytil, Zemědělská akciová společnost Krucemburk a.s., soukromý sektor
 • Pavel Ronovský, Zemědělské družstvo Žižkovo Pole, soukromý sektor
 • Dagmar Pálková, TJ Sokol Ostrov nad Oslavou, soukromý sektor 
 • Jan Moravec, SDH Krucemburk, soukromý sektor

Jednací řád Programového výboru

 

Výběrová komise


Výběrová komise je výkonný orgán pro hodnocení projektů volený na období 1 roku (opakované zvolení je možné). Členové VK jsou voleni valnou hromadou ze subjektů, které na území prokazatelně působí. Komise je sedmičlenná. Výběrová komise hodnotí a provádí předvýběr projektů předložených jednotlivými žadateli v rámci výzev a předkládá výběr a pořadí projektů dle preferenčních kritérií ke schválení Programovému výboru MAS.

Složení výběrové komise:

Předseda: 

 • Mgr. Martina Brychtová, ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, veřejný sektor

Členové VK: 

 • Mgr. Martina Schutová, KINSKÝ Ždár a.s., soukromý sektor
 • Ing. Kateřina Navrátilová, fyzická osoba, soukromý sektor
 • Miloslav Černý, fyzická osoba, soukromý sektor
 • Jiří Socha, Obec Svratouch, veřejný sektor
 • Jana Laštovičková Grygarová, Ateliér Zebra Velká Losenice, fyzická osoba podnikající, soukromý sektor
 • Jan Král, Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, soukromý sektor

Jednací řád Výběrové komise

 

Kontrolní a monitorovací výbor 


Kontrolní a monitorovací výbor MAS je kontrolním orgánem MAS. Členové KMV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná jiná zájmová skupina nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo je uplatněno i při skladbě KMV. Funkční období členů KMV je tříleté. Opětovná volba je možná. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů KMV. 

Složení kontrolního a monitorovacího výboru:

Předseda: 

 • Ludmila Němcová, Obec Douhá Ves, veřejný sektor 

Členové KMV:

 • Jan Orel, Svazek obcí Pooslaví, veřejný sektor 
 • MVDr. Markéta Frühbauerová, Jan Frühbauer - SHR Peršíkov, soukromý sektor 
 • Jan Matějka, Jan Matějka Ždírec nad Doubravou, soukromý sektor FOP
 • Jan Mládek, SK Svratka, soukromý sektor NNO
 • Tomáš Trávníček, TJ Sokol Krucemburk, soukromý sektor NNO
 • Josef Fabík, ŘK farnost Radostín nad Oslavou, soukromý sektor NNO

 Jednací řád kontrolního a monitorovacího výboru

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: