Základní informace

Společnost byla založena 8. března 2006 s cílem podpořit rozvoj venkovského regionu v daném území. Na společné schůzi zakladatelů dne 8. 10. 2014 došlo ke změně Zakladatelské smlouvy. Zakladatelská smlouva byla změněna na Zakladatelskou listinu, ve které byl přesně vymezen pojem MAS (Místní akční skupina) Havlíčkův kraj. MAS Havlíčkův kraj byla ustanovena jako organizační složka Společnosti, zároveň byly vymezeny kompetence jednotlivých orgánů MAS. 

Zakladatelé společnosti:

 • Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00268542
 • Město Přibyslav, Bechyňovo nám.1, 582 22 Přibyslav, IČ: 00268097
 • Městys Krucemburk, nám.Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, IČ: 00267716
 • Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295761
 • Městys Havlíčkova Borová, Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová, IČ: 00267431
 • Obec Modlíkov, Modlíkov 60, 582 22 Přibyslav, IČ 00579963
 • Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, IČ: 60917962
 • TJ Spartak Staré Ransko, spolek, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, IČ: 46483853
 • TJ Jiskra Vojnův Městec, spolek, Vojnův Městec 247, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 15544257
 • TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s., Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová, IČ: 15059057
 • Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČ: 711691137
 • Milan Uttendorfský, dat. nar. 29. 7. 1958, Modlíkov 23, 582 22

 

STATUT Havlíčkův kraj, o.p.s. platný od 30. 03. 2023 

STATUT Havlíčkův kraj, o.p.s. platný od 27. 10. 2020 

STATUT Havlíčkův kraj, o.p.s. platný od 15. 9. 2015

STATUT Havlíčkův kraj, o.p.s. platný do 27. 1. 2015

STATUT Havlíčkův kraj, o.p.s. platný od 7. 5. 2012

Zakladatelská listina platná od 22.9.2015

Spisový, archivační a skartační řád

Jednací řád dozorčí rady od 15. 12. 2020

Jednací řád dozorčí rady od 30. 9. 2014

GDPR

Směrnice GDPR

Dodatek č. 1 k Vnitřní účetní směrnici č. 1/2015

Dodatek č. 2 k Vnitřní účetní směrnici č. 1/2015

Dodatek č. 3 k Vnitřní účetní směrnici č. 1/2015

Dodatek č. 4 k Vnitřní účetní směrnici č. 1/2015

Vnitřní účetní směrnice

 

Orgány o.p.s.

Podle zákona 248/1995 Sb a zakládací listiny ze dne 8. 10. 2014 má obecně prospěšná společnosti Havlíčkův kraj o.p.s. tyto orgány:

 • Správní rada (nejvyšší orgán společnosti)
 • Dozorčí rada (kontrolní orgán společnosti)
 • Ředitel (statutární orgán společnosti)

K realizaci SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje) zřídila Společnost organizační složku místního partnerství s názvem Místní akční skupina Havlíčkův kraj (dále jen „MAS“). Podrobnosti organizační složky a jejich orgánů upravuje Statut Společnosti. Při úpravě Statutu se správní rada a ředitel Společnosti řídili Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 -2020 a dalšími předpisy souvisejícími s činnostmi pomocí metody LEADER. Činnost MAS Havlíčkův kraj je sledována a vykazována odděleně od ostatní činnosti o.p.s. 

 

 Správní rada


Správní rada je devítičlenný nejvyšší orgán Společnosti, který je jmenován zakladateli. Schvaluje rozpočet Společnosti, jehož součástí je rozpočet Místní akční skupiny Havlíčkův kraj  a schvaluje výroční zprávu Společnosti, jejíž součástí je výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS schválená valnou hromadou MAS.

Členové správní rady:

 • Předseda: Ing. Bohumír Nikl
 • Členové SR:  Dagmar Pálková, Tomáš Grygar, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Michael Omes, Ing. Jiří Uchytil, Ing. Václav Němec, Mgr. Otto Kohout

 

Dozorčí rada


Dozorčí rada je šestičlenný orgán, který je jmenován zakladateli společnosti. Kontroluje hospodaření a činnost společnosti, navrhuje opatření k odstranění zjištěných závad.

Členové dozorčí rady:

Předseda:

 • Jaromír Jonák, Obec Malá Losenice, veřejný sektor

Členové DR:

 • Mgr. Zdeněk Navrátil, Město Ždár nad Sázavou, veřejný sektor
 • Jan Hülle, TJ Spartak Staré Ransko, neziskový sektor
 • Ing. Jaroslav Činčera, Svazek obcí Pooslaví, veřejný sektor
 • Ing. Zdeněk Novotný, SHR Znětínek, soukromý sektor
 • Miroslav Kotík, EFKO - karton, s. r. o. Nové Veselí, soukromý sektor 

 

Ředitel


Ředitel je statutárním orgánem Společnosti a funkci vykonává dle čl. XI. Zakládací listiny Společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Funkci vykonává na základě Příkazní smlouvy. Dne 1. 4. 2024 byla ředitelkou společnosti jmenována Ing. Hana Chlubnová.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: