Místní akční plány vzdělávání

Místní akční plány vzdělávání (MAP) na území MAS Havlíčkův kraj

 

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.“


MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Tento projekt je dvouletý a je relizován po celém území ČR, jeho zpracovatelem je město ORP, MAS či dobrovolný svazek obcí.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.Tato spolupráce povede  k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
  • sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka,
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

 

Naše místní akční skupina není zpracovatelem žádného MAPu, podílí se však a spolupracuje s realizátory MAP na svém území. Na území MAS se zpracovávají tyto projekty MAP:

  • Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou (zpracovatel: město Žďár nad Sázavou)
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Chotěboř (zpracovatel: město Chotěboř)
  • Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod (zpracovatel: MAS Královská stezka, o. p. s.)
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území dopadu Nového Města na Moravě (zpracovatel: město Nové Město na Moravě)
  • Místní akční plán ORP Hlinsko (zpracovatel: Místní akční skupina Hlinecko, z. s.)

 

Priority MAP z hlediska vzdělávání:

1.      Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2.      Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3.      Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

MAP a jeho zpracování bude podmínkou pro čerpání prostředků peněz na rozvoj školství v území, ať již prostřednictvím IROP nebo OP VVV.

MAP budou sloužit jako nástroj pro cílení výzev z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). Získané informace z místní úrovně budou využity jako jeden z podkladů pro vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy.

MAP budou sloužit také jako nástroj pro cílení výzev z Integrovaného operančího programu (IROP) a to ve smyslu koordinace investičních akcí a podpory řízení efektivního vuyžití investic v území s tím, že v IROP je soulad s MAP rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti projektů.

Na projekty MAP budou navazovat tříleté projekty tzv. MAP II.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ MAP ORP Žďár nad Sázavou

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: