Program: HOSPODAŘENÍ V LESÍCH V 2019

poslední aktualizace: 5.3.2019

 

FOND VYSOČINY

Program: HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019

 

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k předkládání projektů v dotačním programu Fondu Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019, Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Účelem programu je poskytnutí finančních prostředků ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobených hmyzími škůdci, větrem, sněhem a klimatickými změnami. Program podporuje umělou obnovu sadbou první poloodrostek, první odrostek, opakovaná poloodrostek, opakovaná odrostek, opakovaná výchova, zřizování oplocenek, individuální ochrana poloodrostků a odrostků, individuální ochrana kostry porostu-mechanická. Projekty musí být realizovány jen na pozemcích určených k plnění funkcí lesa na území Kraje Vysočina, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako porostní půda nebo bezlesí. Dotace nebude poskytnuta na obnovu a rekonstrukci porostu po kalamitě, na kterou je vystaveno standardizované stanovisko Lesní ochranné služby potvrzující kalamitní stav.

Příjemci dotace jsou vlastníci lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vztahují práva a povinnosti vlastníka a hospodaří s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích:

 • Fyzická osoba – podnikající
 • Právnická osoba- nestátní nezisková organizace, obchodní společnost, svazek obcí
 • Příspěvková organizace kraje
 • Příspěvková organizace obce nebo státu
 • Fyzická osoba
 • Právnická osoba – obec

Povinné doklady:

 • Doklad o právní subjektivitě žadatele
 • Doložení náležitostí dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Bližší identifikace předmětu dotace včetně dotčených pozemků
 • Čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích
 • Pachtovní nebo nájemní smlouva, pokud není žadatel majitelem
 • Písemný souhlas spoluvlastníků, jejichž podíl tvoří v součtu s žadatelem více než 50% v případě, kdy žádá jen jeden ze spoluvlastníků s podílem menším než 50%
 • Další přílohy dle vybraných předmětů dotace

Přípravu příloh je žadatelům doporučeno konzultovat s odborným lesním hospodářem.

 

Minimální výše dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 500 000 Kč. Minimální podíl příjemce je 0%.

Podání žádosti od 1. 3. 2019 do 29. 3. 2019.

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři včetně povinných příloh, musí být vyplněna v počítači.

Podrobné informace o tomto programu najdete:

→ https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02739?kat=7&s=aktivni 

 

V případě zájmu MAS vyplní žadatelům elektronický formulář žádosti o dotaci a pomůže s podáním žádosti.

Kontakt na manažerku MAS: Ing. Yvona Jandová (jandova@havlickuvkraj.cz, telefon: 561 116 138)

 

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: