Operační program Technická pomoc - OPTP

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS pro období 2014 – 2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategie tak, aby v území MAS došlo k dalšímu rozvoji a pozitivním změnám.

Na podporu tvorby SCLLD budou provedeny kroky: 

1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika 
2. Analýza problémů 
3. Analýza potřeb 
4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území 
5. Stanovení cílů a jejich prioritizace 
6. Návrh konkrétních opatření (definice konkrétní opatření pro naplnění stanovených cílů) 
7. Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“. 

V rámci kvalitní SCLLD bude ještě v průběhu projektu nebo v době jeho udržitelnosti provedeno: 

8. Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle 
9. Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu 
10. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu 
11. Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj" 
12. Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných „Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020“.
13. Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie 
14. Zveřejnění strategie online v Databázi strategií 
 Výše uvedené kroky tvorby strategie bude zajišťovat tým pro tvorbu strategie skládající se z pracovníků MAS (pracovní smlouva nebo DPP či DPČ). Dále budou využívány externí dodávky služeb, které budou přímo souvislé se vznikem SCLLD v rozsahu stanovém Výzvou. SCLLD bude tvořena s co největším zapojením (participací) místních aktérů ve všech fázích zpracování a implementace.

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: