Cisterciácké klášterní krajiny

poslední aktualizace: 7.3.2022

Cisterciácké klášterní krajiny (PRV)


Povinná publicita projektu

Název projektu: Cisterciácké klášterní krajiny

Číslo operace: 19.3.1

Název operace: Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny

Cíl operace: Podpora projektů založených na spolupráci v rámci členského státu, projektů založených na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.

 

Popis projektu:

Název projektu: Cisterciácké klášterní krajiny

Registrační číslo projektu: 22/000/1931b/231/000001

MAS 1:  MAS Rozkvět, z.s. (koordinátor projektu)
MAS 2 : MAS Světovina o.p.s. (spolupracující subjekt)
MAS 3 : Havlíčkův kraj, o.p.s. (spolupracující subjekt)
MAS 4 : MAS Buchlov, z.s. (spolupracující subjekt)

Popis projektu a cílů projektu. Vazba na SCLLD:
Cílem projektu je především zhodnocení společného kulturního dědictví zapojených regionů MAS jako významného rozvojového potenciálu pro ekonomický růst venkovských regionů a zvýšení povědomí o tomto kulturním dědictví ve vztahu k místu i komunitě, a to i v celostátním měřítku, cisterciácké kulturní krajiny jsou pro zapojené subjekty společným kulturním dědictvím ojedinělého charakteru.
V rámci projektu budou realizovány:
A. terénní workshopy: osvětové a volnočasové akce s praktickými ukázkami v terénu, dokladující využití kulturních krajin ovlivněných v minulosti působením cisterciáckých klášterů v místě, jako forma interpretace a inventarizace cisterciáckých kulturních klášterních krajin;
B. workshopy zaměřené na osvětu veřejnosti: informační a kulturně-osvětové akce prezentující kulturní dědictví regionů spolupráce vyplývající z historické přítomnosti cisterciáckých klášterů v místě a jejich přínosu pro vznik a rozvoj komunit v průběhu historie;
C. tematické workshopy a konference: osvětové akce zvyšující povědomí o působení cisterciáckých klášterů v místě a jejich přínosu pro kultivaci krajiny, rozvoj architektury, kultury i lidského vědění v řadě oborů, zkušeností i hodnot využitelných pro místní rozvoj v řadě oblastí.
Na základě realizace těchto akcí budou vytvořeny společné výstupy ve formátu série informačně-osvětových tiskovin a publikací, včetně elektronických.
Tyto formáty akcí a společných výstupů dostatečně osloví veřejnost a zajistí srozumitelnost (prostředky sdělení), akceptaci (ztotožnění se s myšlenkami kooperující sítě spolupráce cisterciáckých klášterních krajin, zastřešených MAS) a zvýší atraktivnost (motivace ke spolupráci, návštěva místa, sdílení dobré praxe) pro širokou veřejnost.
Hlavní cílovou skupinou projektu je veřejnost, na kterou je zaměřen fokus všech aktivit projektu.
Spolupracující subjekty v rámci spolupráce vytvoří společnou síť v souladu s principy LEADER s maximálním zapojením místních komunit, a vytvoří tak optimální podmínky pro dlouhodobou udržitelnost vzájemné spolupráce i místní dopady projektu.
Výstupy projektu budou sdíleny všemi zapojenými subjekty a zpracovány formou tiskovin informačně-osvětového charakteru, s praktickým využitím v průběhu realizace projektu spolupráce.
Část výdajů projektu bude realizována formou sdílených výdajů, vyplývajících ze smluv s dodavateli uzavřených sdružením objednatelů tvořeným KMAS (MAS1) a spolupracujícími MAS (MAS2, MAS3, MAS4). V souladu se smlouvou o spolupráci bude u těchto zakázek vystupovat KMAS jako zástupce sdružených zadavatelů/ objednatelů.
Činnosti realizované přímo spolupracujícími subjekty v rámci projektu umožní zabezpečit provedení projektu vlastními lidskými zdroji.

Projekt Spolupráce PRV s názvem "Cisterciácké klášterní krajiny", je v souladu s cíli Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět, z.s., Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina, o.p.s., Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov, z.s.; všechny tyto strategie komunitně vedeného rozvoje mají své pilíře založeny mj. na efektivním a udržitelném využití místního kulturního a přírodního dědictví, rozvoji místní kultury i ekonomiky, aktivním zapojováním a
participaci veřejnosti a veřejného, neziskového i soukromého sektorů, a také vnitřní růst místního partnerství a vytváření kooperací.

Výsledkem projektu bude dosažení zvýšení povědomí o společném kulturním dědictví cisterciáckých klášterních krajin, a to jak ve vztahu k místu a místní veřejnosti (komunitě) a aktérům místního rozvoje (veřejný i neziskový sektor, a soukromý sektor v řadě oborů), tak v celostátním měřítku., a to díky zrealizovaným projektovým akcím a vytvořeným společným výstupům projektu.
V rámci projektu vzniknou tyto konkrétní (fyzické) výstupy ve formátu tiskovin a publikací, včetně elektronických: brožura, mapy, pracovní listy, zpěvník, sborník, plakáty; 
e-book (pouze elektronický formát).

Plánovaným výsledkem projektu je dosažení veřejného povědomí o spolupráci cisterciáckých klášterních krajin a jejich hodnoty, vytvoření povědomí o příslušnosti konkrétní cisterciácké klášterní krajiny k síti spolupracujících cisterciáckých klášterních krajin, nominovaných na označení pečetí EHL (European Heritage Label) Evropské komise, i vzájemná propojenost a soulad komunikačních kanálů spolupráce s využitím moderních technologií.
Výsledkem projektu je také fakt, že výstupy projektu a jejich formáty dostatečně osloví veřejnost a zajistí srozumitelnost (prostředky sdělení), akceptaci (ztotožnění se s myšlenkami kooperující sítě spolupráce cisterciáckých klášterních krajin, zastřešených MAS) a zvýší atraktivnost (motivace ke spolupráci, návštěva místa, sdílení dobré praxe) pro širokou veřejnost.

Status projektu: Projekt byl schválen k podpoře.

Zdroje financování: PRV

Celkové výdaje na projekt (dle žádosti): 3.367.073 Kč

Doba realizace: do 30.12.2022


Pravidla a spolupráce PRV

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj), Podopatření 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny, Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny zde.

Aktualizace Příručky pro publicitu: Informace, Příručka, Metodický výklad

a přílohy:

Příloha č. 6: Licenční ujednání ke zveřejněné fotodokumentaci (audiovizuálním výstupům) - prohlášení autora - zaměstnance žadatele a výhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném rozsahu

Příloha č. 7: Licenční ujednání ke zveřejněné fotodokumentaci (audiovizuálním výstupům)  - prohlášení autora a nevýhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném rozsahu

a loga (užitné vzory):

logo EU - PRV

logo Leader


Koordinační pracovní skupina

Příprava projektu:

(pracovní návrh k odsouhlasení) Smlouva o spolupráci

Jednací řád Koordinační pracovní skupiny

Etický kodex (užitný vzor pro projekt)

Zápis z jednání KPS 15. 2. 2022

Zápis z jednání KPS 17. 1. 2022

Zápis z jednání KPS 27. a 28. 7. 2021

Administrativa projektu:

Hlavičkový papír (vzor)

Prezenční listina na akce (vzor)

Stručná zpráva z akce (765 kB) (vzor)


Realizace akcí

8. 10. Koncert a workshop Žďár nad Sázavou

23. 9. Koncert a workshop Nové Veselí + program Koncertu

23. 9. - 24. 9. 2022 Konference s workshopy + program Konferencedoprovodný program Konference

10. 9. 2022 Pozvánka: Workshop s procházkou 4

4. 9. 2022 Pozvánka: Cyklovýlet s workshopem

18. 6. 2022 Pozvánka: Workshop s procházkou 3

12. 6. 2022 Pozvánka: Cyklovýlet s workshopem

20. 5. 2022 Pozvánka: Workshop s procházkou 2

Zpráva z Workshopu s procházkou 1 + fotografie

23. 4. 2022 Pozvánka: Workshop s procházkou 1

Celkový přehled akcí projektu

 

Prezentace z konference:

Cisterciácké kulturní krajiny nominované na označení Evropské kulturní dědictví (Ing. Marta Krejčíčková)

Dynamika změn v krajině od 18. stol. po současnost a jejich příčiny (doc. František Svoboda)

Vývoj lesního porostu (Ing. Jan Sovák)

Hospodářské využití krajiny (Mgr. Miloslav Lopaur)

Inventarizace krajiny (Bc. Tomáš Pleva)

Hraniční krajiny (Mgr. Miloslav Lopaur, Jiří Spurný)

Tvořivý zámek (Bc. Markéta Sobotková)

Jak oživit geologii (Mgr. Jan Doucek)

Učíme se venku (Mgr. Sylva Geffroy)

Škola tančí (Bc. Eva Papánková)

Regionální účebnice (Mgr. Alena Jindrová)

Charta charitatis 1688 (Mgr. Martina Schutová)

Vizitace Žďár (Radka Ranochová, Ph.D.)

Fenomén kulturní krajina (Bc. Tomáš Pleva)

Krajinou vysočinských písmáků (Sixtus Bolom-Kotari, Martina Bolom-Kotari)

Selected problems of rural-water tourism in the Leszno District and the right of universal access to public (Dr Piotr Jóźwiak)

Barokní krajina (Mgr. Stanislav Mikule)


Výstupy projektu

Projekt je ukončen a je ve fázi kontroly ze strany SZIF.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: