Výzva č. 1 z Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Název SCLLD: Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 19. červen 2017

Termín příjmu žádostí: od 1. srpna 2017 do 21. srpna do 12:00 hodin

Termín registrace na RO SZIF: 14. 9. 2017

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Havlíčkův kraj, pro které je schválena SCLLD

Text výzvy 

Kontaktní údaje: Jaroslava Hájková - tel. 774 420 913, Jitka Škaredová - tel. 722 945 540

Vyhlášené Fiche (Pokud se Vám stahovaný soubor nezobrazí, uložte si ho do svého počítače, a pak ho otevřete.):

Fiche č. 1

Fiche č. 2

Fiche č. 3

Fiche č. 7

Fiche č. 10

Dokumenty k Výzvě:

Pravidla pro žadatele 19. 2.1

Interní postupy pro hodnocení a výběr projektů

Etický kodex: Příloha č. 1 Interních postupů

Jednací řád Programového výboru zde

Jednací řád Výběrové komise zde

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie: Příloha č. 5 Pravidel 19. 2.1

Pozvánka na seminář k 1. výzvě MAS 21. 6. 2017 v Havlíčkově Borové

Pozvánka na seminář k 1. výzvě 12. 7. 2017 v Novém Veselí

Pokud způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 milión korun, žadatel doloží podmínku splnění finančního zdraví. Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů dle způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence.

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

Pravidla publicity naleznete na odkazu: https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

Veřejné zakázky: https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

Příručka pro zadávání veřejných zakázek: zde

Nejčastější dotazy k veřejným zakázkám: https://www.szif.cz/cs/faq-verejne-zakazky

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): zde 

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri: zde

Žádost o přístup do Portálu eAgri a do Portálu farmáře SZIF: zde

Prezentace ze seminářů pro žadatele: Fiche č. 1, Fiche č. 2 a č. 7, Fiche č. 3, Fiche č. 10