Programový rámec IROP SCLLD MAS Havlíčkův kraj 2014 - 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) může být realizován v Prioritní ose 4. Tato prioritní osa podporuje aktivity ze specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z prioritních os 1, 2 a 3. Programový rámec naší Inegrované strategie naleznete v příloze


Soubory ke stažení: