Havlíčkův kraj, o.p.s.


publicita

Informace k IROP

Programový rámec IROP SCLLD MAS Havlíčkův kraj 2014 - 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) může být realizován v Prioritní ose 4. Tato prioritní osa podporuje aktivity ze specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z prioritních os 1, 2 a 3. Programový rámec naší Integrované strategie naleznete zde.

Harmonogram výzev IROP MAS Havlíčkův kraj pro rok 2018  naleznete zde.

Harmonogram výzev IROP MAS Havlíčkův kraj k 31. 5. 2017 naleznete zde.

Vyhlášené výzvy nalezete v sekci Aktuální výzvy - DOTACE.

V přípravné fázi jsou další výzvy:

  • Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržetelných forem dopravy
  • Podpora sociálních služeb

Interní postupy MAS pro operační program IROP zde.

 

Obecná pravidla, nadřazené výzvy

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, tato pravidla naleznete zde.

 

Základní informace o IROP:

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Integrovaného regionálního operačního programu. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do těchto specifických cílů IROPu:

specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (bezpečná doprava, cyklodoprava, terminály)
specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof („hasiči“)
specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (infrastruktura pro sociální služby, infrastruktura pro komunitní centra, sociální bydlení)
specifický cíl 2.2 – Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
specifický cíl 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci IROP v SCLLD MAS Havlíčkův Kraj

Informace k IROP naleznete zde

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: