Statut společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.

Článek I.
Základní ustanovení

Dne 8.3.2006 byla zakladatelskou smlouvou založena obecně prospěšná společnost Havlíčkův kraj, o.p.s. Tento STATUT SPOLEČNOSTI upravuje právní poměry této obecně prospěšné společnosti.
 1. Název společnosti: Havlíčkův kraj, o.p.s.
 2. Sídlo společnosti: Školní 500, Ždírec nad Doubravou, 582 63
 3. IČ: 27493245
 4. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 8.3.2006.
 5. Zakladateli Společnosti jsou:
  • Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ 00268542
  • Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097
  • Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, IČ 00267716
  • Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00295761
  • Městys Havlíčkova Borová, Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová, IČ 00267431
  • Obec Modlíkov, Modlíkov 60, 582 22 Přibyslav, IČ 00579963
  • Zemědělská a.s. Krucemburk, a.s., Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, IČ 60917962
  • TJ Spartak Staré Ransko, Staré Ransko, 582 63 Ždírec nad Doubravou., IČ 46483853
  • TJ Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 15544257
  • TJ Sokol Havlíčkova Borová, Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová, IČ 15059057
  • Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČ 71169113
  • Milan Uttendorfský, r.č. 580729/2029, Rybízovna 30, 582 23 Havlíčkova Borová
 6. Právní forma Společnosti: obecně prospěšná společnost zřízená dle Zákona.
 7. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného krajskýmsoudem v Hradci Králové do oddílu O, vložka 127, a to usnesením soudu ze dne 10.4.2006.
 8. Doba trvání Společnosti: Společnost je založena na dobu neurčitou.
 9. Společností se pro účely tohoto dokumentu rozumí Havlíčkův kraj, o.p.s.
 10. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento Statut schválený usnesením správní rady Společnosti dne 20.2.2007.
 11. Smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakladatelská smlouva ze dne 8.3.2006.
 12. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Článek II.
Druh obecně prospěšných služeb

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Havlíčkův kraj, a to zejména:
 1. Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu na území obcí sdružených v regio­nu Havlíčkův kraj.
 2. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
 3. Ochrana krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro roz­voj turistického ruchu.
 4. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.
 5. Služby při financování projektů k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
 6. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
 7. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
 8. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
 9. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Havlíčkův kraj.
 10. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.
 11. Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.
 12. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje.
 13. Provoz IC – koordinace a rozvoj.
 14. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.
 15. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
 16. Poradenská činnost.
 17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Havlíčkův kraj.
Článek III.
Orgány Společnosti

Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:
 1. Správní rada
 2. Ředitel
 3. Dozorčí rada
 4. Programový výbor
 5. Výběrová komise
 6. Výkonný monitorovací výbor
 7. Valná hromada o.p.s
Článek IV.
Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti.
 2. První správní rada byla jmenována zakladateli Společnosti.
 3. Členové správní rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
 4. Za Společnost jedná předseda správní rady samostatně, nebo společně dva členové správní rady.
 5. Správní rada má nejméně devět členů.
 6. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se Společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
 7. Za Společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti při­pojí svůj podpis předseda správní rady a jeden člen rady. V nepřítomnosti předsedy připojí podpis člen rady jmenovaný radou s dalším členem správní rady společně.
 8. Správní rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání správní rady řídí její předseda,v jeho nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání.
 9. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nad­poloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
 10. Členství ve správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže Společnosti. Členům těchto orgánů nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům správní rady a dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené in­terním předpisem.
 11. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
 12. Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po třech letech.
 13. Členství ve správní radě zaniká:
  a) uplynutím funkčního období
  b) úmrtím
  c) odstoupením
  d) odvoláním.
 14. Zakladatel Společnosti odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 Zákona, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně Zákon, Zakládací listinu nebo Statut Společnosti.
 15. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li za­kladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě, nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva za­kladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady obec příslušná podle sídla Společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu. Způsob jmenování členů správní rady stanoví Zákon.
 16. Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti Společnosti a o použití finančních prostředků Společnosti. Pro potřeby hospodaření schvaluje správní rada interní předpisy.
 17. Působnost správní rady je upravena § 13 Zákona.
 18. Do působnosti správní rady náleží zejména:
  a) schvalovat strategii rozvoje regionu Havlíčkův kraj
  b) dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena
  c) schvalovat změny Smlouvy v případech a způsobem uvedeným v Zákoně
  d) schvalovat jednací řád, statut a další organizační pravidla Společnosti a jejich změny a interní předpisy
  e) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti
  f) schvalovat rozpočet Společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost Společnosti
  g) jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
  h) jmenovat likvidátora při zrušení Společnosti a rozhodovat o určení obecně prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek
  i) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností Společnosti nad rámec vyme­zený ve Smlouvě
  j) rozhodovat o zrušení, sloučení nebo rozdělení Společnosti a vyjadřovat souhlas s od­stoupením zakladatele od Smlouvy
  k) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné Společnosti nebo k jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku
  l) zřizovat územní pracoviště nebo jiné orgány Společnosti podle potřeby
  m) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje Smlouva, Statut nebo Zákon.
 19. Funkce předsedy správní rady zaniká:
  a) zánikem členství ve správní radě
  b) odvoláním z místa předsedy správní rady
  c) odstoupením z místa předsedy správní rady.
 20. Mimořádné zasedání správní rady svolává předseda správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady. Vyžaduje-li to zájem Společnosti, svolává mimořádné zasedání správní rady dozorčí rada.
Článek V.
Ředitel

 1. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel je v pracovním vztahu ke Společnosti, popř může rozhodnutím správní rady vykonávat tuto činnost podnikatelský subjekt s příslušným živnostenským oprávněním, tj. fyzická či právnická osoba na základě smlouvy o dílo či jiného právního vztahu.
 2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, což doloží před svým jmenováním výpisem z trestního rejstříku ne starším šesti měsíců. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. V případě, že funkci ředitele bude vykonávat právnická osoba, musí bezúhonnost prokázat celý statutární orgán této společnosti. Nikdo ze statutárního orgánu této společnosti, ani nikdo z jejích zaměstnanců nesmí být členem správní ani dozorčí rady Společnosti.
 3. Ředitel řídí běžnou činnost Společnosti a jedná jménem Společnosti v souladu se Smlouvou, se Statutem a v rozsahu pravomocí, které mu udělí správní rada. V nepřítomnosti ředitele jedná se správními orgány a třetími osobami předseda správní rady nebo společností pově­řený zástupce.
 4. Ředitel Společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:
  a) jedná za Společnost s partnery Společnosti
  b) koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu Havlíčkův kraj
  c) koordinuje aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu
  d) zajišťuje poradenství pro partnery Společnosti
  e) zajišťuje vzdělávání pro partnery Společnosti
  f) zajišťuje vzdělávání pracovníků informačních center zřizovaných Společností nebo její­mi partnery
  g) zastává funkci tiskového mluvčího Společnosti
  h) zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou
  i) zajišťuje veškerou administrativní činnost Společnosti
  j) zajišťuje lobbing ve prospěch Společnosti a regionu Havlíčkův kraj
  k) koordinuje činnost výkonného monitorovacího výboru
  l) připravuje návrh rozpočtu Společnosti
  m) zajišťuje provoz webových stránek http:// www.havlickuvkraj.cz
  n) zveřejňuje aktuální informace z činnosti Společnosti
  o) vede přehled o stavu financování, zpracovávání dílčích i závěrečných zpráv
  p) vede kompletní evidenci projektů (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu apod.) a výsledky jejich schvalování
  q) vede ekonomickou agendu Společnosti
  r) sleduje stav financování projektů a zpracovává ekonomické zprávy v rámci realizace projektů
  s) koordinuje součinnost jednotlivých orgánů Společnosti.
Článek VI.
Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
 2. První dozorčí rada Společnosti byla jmenována zakladateli Společnosti.
 3. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
 4. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání.
 5. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nad­poloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
 6. Dozorčí rada má nejméně tři členy.
 7. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se Společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
 8. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže Společnosti.
 9. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
 10. Členství v dozorčí radě zaniká:
  a) uplynutím funkčního období
  b) odstoupením
  c) odvoláním
  d) úmrtím.
 11. Člen dozorčí rady, kterému zaniklo členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období nebo odstoupením, může být zvolen do jiného orgánu Společnosti.
 12. Členové dozorčí rady jsou oprávněni:
  a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejích orgánů a pracovišť
  b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti
  c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje
  d) účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
 13. Dozorčí rada:
  a) prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti
  b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti
  c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo Statutem
  d) podává správní radě návrh na odvolání ředitele Společnosti.
  e) svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti
 14. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení Smlouvy nebo Statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti bez zby­tečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že přes upozornění není sjednána náprava, informuje dozorčí rada zakladatele Společnosti a předloží jim návrh dalšího postupu.
Článek VII
Programový výbor

 1. Programový výbor je odborným orgánem obecně prospěšné společnosti. Funkci programového výboru může na základě usnesení valné hromady o.p.s. vykonávat Správní rada Společnosti.
 2. Programový výbor tvoří písemně jmenovaní zástupci Společnosti. Seznam členů programového výboru vede ředitel Společnosti.
 3. Za činnost člena programového výboru nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.
 4. Programový výbor se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. Schůzi programového vý­boru svolává předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti programového výboru delší než jeden rok svolává programový výbor ředitel Společnosti.
 5. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 30 % jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
 6. Programový výbor:
  a) připravuje aktualizace strategie rozvoje regionu
  b) schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje
  c) schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů
  d) schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výbě­rové komise
  e) potvrzuje projekty určené k realizaci
  f) jmenuje členy výběrové komise
  g) jmenuje členy výkonného monitorovacího výboru.
Článek VIIIX
Výběrová komise

 1. Výběrová komise je výkonným orgánem programového výboru.
 2. Členy výběrové komise volí ze zástupců Společnosti programový výbor s tím, že členem výběrové komise musí být vždy alespoň jeden zástupce, určený:
  a) bankou, je-li členem Společnosti
  b) svazky obcí
  c) městy nebo obcemi
  d) podnikateli
  e) nevládními neziskovými organizacemi se zaměřením na ochranu přírody, jsou-li členem místní akční skupiny
  f) ostatními nevládními neziskovými organizacemi.
 3. Jednání výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
 4. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání komise svolává ředitel Společnosti.
 5. Výběrová komise:
  a) provádí výběr projektů podle výběrových kritérií
  b) sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty
  c) vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.
 6. Za činnost člena výběrové komise náleží odměna dle interních předpisů.
Článek IX.
Výkonný monitorovací výbor

 1. Výkonný monitorovací výbor je výkonným orgánem programového výboru.
 2. Členy výkonného monitorovacího výboru jmenuje programový výbor z členů Společnosti.
 3. Za činnost člena výkonného monitorovacího výboru náleží odměna dle vnitřního předpisu.
 4. Výkonný monitorovací výbor zejména:
  a) aktivně monitoruje realizované projekty
  b) kontroluje plnění podmínek prováděných projektů
  c) navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti Společnosti
  d) zpracovává podklady pro jednání programového výboru
  e) zpracovává znění záměru Společnosti
  f) zpracovává znění opatření vedoucích k naplnění obecně prospěšných činností Společnosti.
 5. Činnost výkonného monitorovací výboru řídí ředitel Společnosti.
Článek X.
Majetkové poměry a hospodaření Společnosti

 1. Majetek Společnosti tvoří tyto základní zdroje:
  a) vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti a přistupujících členů, které jsou stanoveny ve výši 2.000,- Kč, (slovy: dvatisíce korun českých)
  b) provozní příspěvky členů dle rozhodnutí správní rady
  c) dotace a granty
  d) dary a dědictví
  e) fondy Společnosti
  f) vlastní činnost
  g) pohledávky.
 2. Majetek Společnosti může být použit pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena.
 3. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok.
 4. Rozpočet schvaluje správní rada po vyjádření dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.
 5. 10 % z hospodářského výsledku po zdanění převádí Společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond je používán především ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.
 6. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 31. března roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle Společnosti.
 7. Účetním rokem je kalendářní rok.
Článek XI.
Účetnictví Společnosti

 1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Společnosti.
 2. Roční účetní závěrku musí mít společnost ověřenu auditorem v souladu se zněním §19 zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.
 3. V ostatním platí pro Společnost předpisy o účetnictví.
Článek XII.
Zrušení a likvidace Společnosti

 1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
 2. Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení Společnosti sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené Společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
 3. Společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.
 4. Společnost se zrušuje:
  a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení Společnosti
  b) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšných společností
  c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci
  d) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 5. Rozhodnutí podle písm. a) předchozího odstavce musí správní rada oznámit písemně zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být Společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je Společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajis­tit činnost Společnosti alespoň v rozsahu, který odpovídá důvodům, pro něž bylo roz­hodnutí správní rady změněno nebo zrušeno.
 6. Pokud zakladatelé změnili nebo zrušili rozhodnutí správní rady v době, kdy již toto roz­hodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí zakladatelů. Předchozí návrhy správní rady Společnosti na likvidaci, případně i jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.
 7. Soud na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem, roz­hodne o zrušení Společnosti a o její likvidaci, jestliže:
  a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady
  b) nebyly jmenovány orgány Společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční období před více než rokem
  c) Společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v tomto Statutu po dobu delší než dvanáct měsíců
  d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla Společnost založena
  e) Společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se zákonem
  f) Společnost porušuje zákon.
 8. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.
 9. Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla Společnosti.
 10. Likvidátor zahajuje likvidaci:
  a) ověřením, že zakladatelé Společnosti byli včas o likvidaci informováni
  b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným k přihlášení se o svá práva a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce
  c) zveřejněním vstupu Společnosti do likvidace v Obchodním věstníku
  d) oznámením zahájení likvidace obci, v níž Společnost sídlí, a příslušnému finančnímu úřa­du.
 11. Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků Společnosti.
 12. Majetek ve vlastnictví Společnosti tvoří součást likvidační podstaty a použije se k uspokojení pohledávek věřitelů v pořadí jako pohledávky vzniklé po prohlášení konkurzu.
 13. Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím správci konkurzní podstaty podle zá­kona o konkurzu a vy­rovnání.
 14. Nepřechází-li majetek obecně prospěšné společnosti na právního nástupce (viz ust. odst. 4 písm. d) tohoto článku) nabídne likvidátor likvidační zůstatek k převodu obci, ve které sídlí Společnost v likvidaci. Bezúplatně lze likvi­dační zůstatek převést na obec pouze za pod­mínky, že se obec smluvně zaváže jej využít v plném rozsahu k zajiš­ťování obecně prospěšných služeb.
 15. Pokud obec do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít likvidační zů­statek, přechází likvi­dační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet­kových. Česká republika použije likvidační zů­statek k poskytování obecně prospěšných služeb.
 16. Ustanovení odst.14 a 15 se nepoužijí v případě, že Společnost obdržela účelové finanční prostředky od Evrop­ských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci programu finanční pomoci. V takovém případě roz­hodne o dispozici s likvidačním zůstatkem likvidá­tor po předchozím souhlasu příslušného orgánu státní správy.
 17. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz Společnosti z rejstříku.
XIII.
Valná hromada Společnosti

 1. Valná hromada Společnosti je tvořena členy Společnosti nebo jejich statutárními zástupci.
 2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů Společnosti.
 3. Valná hromada Společnosti se koná dle potřeby, zpravidla 1x ročně. Valnou hromadu svo­lává správní rada na návrh předsedy, nebo nejméně 1/3 členů Společnosti.
 4. Nesvolá-li valnou hromadu na návrh nejméně 1/3 členů správní rada, nebo nesvolá-li správní rada valnou hromadu v období do 2 let od konání minulé valné hromady, učiní tak neprodleně dozorčí rada.
 5. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů.
XIV.
Členství v obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, jeho vznik a ukončení

 1. Členem o.p.s. mohou být fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem či sídlem na území, kde působí společnost Havlíčkův kraj, o.p.s., a které se chtějí podílet na práci naplňující cíle obecně prospěšné společnosti. Členové jsou přijí­máni na základě vyplnění písemné přihlášky.
 2. O přijetí rozhoduje valná hromada obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj. Při přijí­mání nových členů dbá valná hromada zejména na to, aby zástupci veřejného sektoru netvo­řili více než 50% členstva, a aby struktura členstva vykazovala vyrovnaný počet zástupců za sociální, kulturní a ekonomickou oblast. Valná hromada o.p.s. při tom posuzuje, zda jsou uchazeči o členství schopni navrhovat a implementovat strategii rozvoje území.
 3. Členství vzniká zapsáním do seznamu členů po schválení valnou hromadou o.p.s. Havlíčkův kraj a zaplacením členského příspěvku. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů od data ko­nání valné hromady zájemci písemně odůvodněno.
 4. Právnickou osobu zastupuje osoba, která je statutárním zástupcem, nebo je pověřena plnou mocí. Tato plná moc může být vystavena na dobu neurčitou, nebo pro jednotlivé události.
 5. Každý zúčastněný delegát má 1 hlas na valné hromadě Společnosti.
 6. Členství ve Společnosti zaniká:
  a) písemným oznámením o ukončením ze strany člena
  b) vyloučením člena pro zjevný rozpor s cíli Společnosti
  c) nezaplacením členského příspěvku do 30 dnů po stanoveném termínu
  d) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
  e) zánikem obecně prospěšné společnosti.
Článek XV.
Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut byl schválen správní radou Společnosti dne 20. února 2007.
 2. Statut je vyhotoven ve dvou stejnopisech a čtrnácti ověřených fotokopiích s platností originá­lu, z nichž po jedné obdrží každý zakladatel, dva jsou zaslány k registraci Obchodnímu rejstříku a dva zůstanou pro potřeby Společnosti.
Ve Ždírci nad Doubravou Dne: 20. února 2007

Předseda správní rady:
Jan Martinec, v.r.

Členové správní rady:
Ing. Jiří Uchytil, v.r.
Ing. Josef Macek, v.r.
Miroslav Štědrý, v.r.
Zdeňka Valnerová, v.r.
Jaroslava Hájková, v.r.
Mgr. Jan Štefáček, v.r.
Roman Brukner, v.r.
Jaroslava Pecinová, v.r.