Projekt z fiche č. 6 - úprava zpevněných ploch na faře v Přibyslavi

Název žadatele: Římskokatolická farnost Přibyslav

Název projektu: Úpravy zpevněných ploch a odvodnění dvoru areálu fary Přibyslav

Číslo a název fiche: 6 – Kulturní a historické dědictví – bohatství regionu Havlíčkův kraj

Číslo opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Stručný popis projektu: Projekt řešil odvodnění farního dvoru, včetně opatření proti vlhkosti zdí přilehlé budovy. Přístupová cesta byla vydlážděna žulovými kostkami.

Celkové náklady projektu: 236.784,- Kč

Výše dotace: 211.306,- Kč