Zápisy z jednání programového výboru MAS za rok 2016

Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS Havlíčkův kraj. Členové PV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů PV je tříleté, opětovné zvolení je možné. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů PV. Výbor je nejméně 6 členný.

V přílohách naleznete zápisy z jednání programového výboru:

 


Soubory ke stažení: