Zápisy z jednání dozorčí rady Společnosti za rok 2015

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, je nejméně šestičlenná. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě a s funkcí ředitele. 

Zápisy z jednání dozorčí rady Společnosti Havlíčkův kraj za rok 2015 naleznete v přílohách:


Soubory ke stažení: