Programový výbor MAS Havlíčkův kraj

Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Členové PV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů PV je tříleté, opětovné zvolení je možné. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů PV. Výbor je nejméně 6 členný.

Do kompetence PV patří zejména tyto činnosti: schvaluje svůj Jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady), schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady), schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, schvaluje výzvy k podávání žádostí, schvaluje monitorovací ukazatele, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě doporučení Výběrové komise, vymezení zájmových skupin, svolává minimálně 1x ročně Valnou hromadu.

Aktuální seznam členů programového výboru MAS naleznete v příloze.


Soubory ke stažení: