FICHE č. 5

FICHE č. 5 - Cestovní ruch – záruka prosperityHlavní opatření: III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Příjemce dotace:

  • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

  • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění

pozdějších předpisů (nadace).

  • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  • Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.

  • V záměru b) je možným příjemcem dotace pouze fyzická nebo právnická osoba podnikající v zem. výrobě nebo nezemědělský subjekt s kratší než dvouletou historií podnikání v cestovním ruchu


Výše dotace

Maximální výše způsobilých výdajů na projekt 2.000.000,- Kč

Minimální výše způsobilých výdajů na projekt 100.000,- Kč

Fiche zakládá veřejnou podporu.


Maximální výše procenta dotace se řídí mapou podpory pro opatření III.1.3. - viz Instrukce pro vyplňování Fiche. Projekty musí být v souladu s podmínkami pro regionální investiční podporu dle nařízení Komise (ES) č.1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu. Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného dne 24.10.2006.Pro stanovení maximální výše dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více míst realizace projektu, je brána jako maximální míra dotace nejnižší procentní sazba. Velikost podniku se určuje dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici malých a středních podniků - viz příloha č. 6 Pravidel pro opatření III.1.3.


Předpokládaná výše alokace: 300.000,- Kč

Oblasti podpory:

  • tvorba pěších, lyžařských a naučných stezek včetně směrových tabulí, značek, odpočinkových míst

  • nákup a výsadba zeleně v souvislosti s realizací stezek

  • rekonstrukce stávajících malokapacitních ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení rekonstrukce či nová výstavba půjčoven sportovních potřeb včetně jejich vybavení

  • rekonstrukce popř. výstavba objektů a ploch pro sportovní vyžití v areálech cestovního ruchu

  • nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací či stravovací zařízení
Soubory ke stažení: