FICHE č. 4

FICHE č. 4 - Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj

Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic


Příjemce dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.


Výše dotace:

Maximální výše způsobilých výdajů projektu 2.000.000,- Kč

Minimální výše způsobilých výdajů projektu 100.000,- Kč

Pro veřejnoprávní subjekty (obce a jejich sdružení) je DPH nezpůsobilý výdaj.

Fiche nezakládá veřejnou podporu.


Předpokládaná výše alokace: 1.000.000,- Kč

Oblasti podpory:

 • rekonstrukce a modernizace budov a ploch v oblasti kulturní infrastruktury

 • rekonstrukce a modernizace budov v oblasti péče o děti

 • rekonstrukce a modernizace budov v oblasti vzdělávání

 • rekonstrukce a modernizace budov v oblasti sportu, zdraví, volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury

 • rekonstrukce a modernizace budov sloužící pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic

 • stavební výdaje na zpevněné plochy (trhy, jarmarky, parkovistě apod.)

 • výdaje na parkové a terénní úpravy okolí veřejných objektů

 • rekonstrukce a modernizace informačních center

 • výdaje na pořízení vybavení, hardware a software IC

 • výdaje na na pořízení vybavení popř. drobné stavební zásahy v souvislosti se společenskými, kulturními, sportovními a církevními aktivitami rekonstrukce popř. výstavba místních komunikací

 • obnova veřejných prostranství, výsadba a údržba zeleně, nákup strojů na údržbu veřejné zeleněSoubory ke stažení: