FICHE č. 3

FICHE č. 3 - Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj


Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje


Příjemce dotace:

  • V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.Výše dotace:

Maximální výše způsobilých výdajů na projekt: 2.000.000,- Kč

Minimální výše způsobilých výdajů na projekt: 50.000,- Kč

Fiche zakládá veřejnou podporu.


Maximální výše procenta dotace se řídí mapou podpory pro opatření III.1.2. – viz Instrukce pro vyplňování Fiche. Projekty musí být v souladu s podmínkami pro regionální investiční podporu dle nařízení Komise (ES) č.1628/2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu. Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného dne 24. 10. 2006. Pro stanovení maximální výše dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více míst realizace projektu je brána jako maximální míra dotace nejnižší procentní sazba. Velikost podniku se určuje dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici malých a středních podniků – viz. příloha č. 7 Pravidel pro opatření III.1.2.


Předpokládaná výše alokace: 350.000,- Kč

Oblasti podpory:

  • rekonstrukce, modernizace či přestavba objektů sloužící k podnikatelské činnosti

  • nákup strojů, výrobních zařízení a technologií sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků

  • projektová dokumentace


Soubory ke stažení: